NOVINKY

arr3Doprava zdarma-na vybrané produkty -nákup nad 149 €...

TOVAR V AKCII

naša cena 54,90 EUR
naša cena 39,00 EUR

KONTAKTY

Tomáš Valach - ACADEST
Krásna Ves 316
95653 Krásna Ves
tel: 0914 196 212
napíšte nám
IČO: 51071223
IČ DPH: SK1080767501

NAJPREDÁVANEJŠÍ

naša cena 85,00 EUR
naša cena 14,90 EUR

ANKETA

Ako sa vám páčia tieto stránky?

Vela 63% Ide to 34% Nie príliš 2% Vôbec 1%

Obchodné podmienky » Ochrana osobných údajov

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Ochrana osobných údajov na www.pre-polovnika.sk

Predávajúci www.pre-polovnika.sk je registrovaný na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky a narába so všetkými osobnými údajmi v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov § 36 pds. 1 zákona č.122/2013 s registračným číslom 201417361.

 

Informácie a poučenie o právach v zmysle § 15 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

V súlade so zákonom č. 22/2004 o elektronickom obchode a s § 10 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov potrebujeme Vaše osobné údaje v rozsahu uvedenom v Registračnom formulári na webovom sídle www.pre-polovnika.sk.

V súlade s § 10 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov je Tomáš Valach - ACADEST, Krásna Ves 316, 956 53 Krásna Ves, IČO: 51071223 oprávnená spracúvať osobné údaje uvedené v Registračnom formulári ako aj údaje o nákupoch registrovaných užívateľov počas celého obdobia registrácie v e-shope www.pre-polovnika.sk.

 

Prevádzkovateľ e-shopu:

Tomáš Valach - ACADEST

Krásna Ves 316

956 53 Krásna Ves

IČO: 51071223

DIČ: 1080767501

(ďalej len „prevádzkovateľ“)

 

Účel spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na účely registrácie, vedenia databázy registrovaných užívateľov, spracovania objednávok, doručenia tovaru, informovania užívateľov o stave objednávok a vedenia účtovných a iných dokladov spojených s vybavením objednávky, ako aj na ďalšiu komunikáciu s Vami.

V prípade, že budete mať záujem o zrušenie registrácie v e-shope Autototal.sk, stačí ak svoje rozhodnutie písomne oznámite emailom na prepolovnika@gmail.com

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo ukončiť registráciu v e-shope Autototal.sk, ak nebola za posledných 36 mesiacov zrealizovaná žiadna objednávka.

Po zrušení registrácie v e-shope www.pre-polovnika.sk a po ukončení účelu spracovania budú Vaše osobné údaje bezodkladne zlikvidované.

Zakliknutím políčka „Zasielať novinky a akcie z eshopu“ v Registračnom formulári a v súlade s § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov udeľujete prevádzkovateľovi svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov uvedených v Registračnom formulári ako aj údajov o Vašich nákupoch počas celej doby platnosti súhlasu na účely zasielania ponúk tovaru a služieb a informácií o rôznych akciách poštou, emailom alebo SMS správou. Tento súhlas dávate na dobu neurčitú.

Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať, stačí ak svoje rozhodnutie písomne oznámite na adresu prípadne emailom na prepolovnika@gmail.com.

Platnosť súhlasu zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu. Po ukončení platnosti súhlasu, po odvolaní súhlasu a po ukončení účelu spracovania budú Vaše osobné údaje bezodkladne zlikvidované a vymazané.

 

 

Prevádzkovateľ spracúva tieto Vaše osobné údaje:

Meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, adresa na doručenie, telefónne číslo, emailová adresa

 

Tretie strany:

Vaše osobné údaje uvedené v Registračnom formulári budú poskytnuté tretej strane - sprostredkovateľovi, ktorý zmluvne spolupracuje s prevádzkovateľom (prepravné a zasielateľské spoločnosti, IT správcovia databáz apod.)

Zoznam aktuálnych subjektov, ktorým budú Vaše osobné údaje poskytnuté:

SLOVENSKÝ DORUČOVACÍ SYSTÉM, s.r.o. (IČO:45497885),

Slovenská pošta a.s. (IČO:36631124),

Zásielkovňa s. r. o. (48136999)

 

Zverejnenie Vašich osobných údajov:

Vaše osobné údaje sa nezverejňujú.

 

Zrušenie registrácie a súhlasu

V prípade, že budete mať záujem o zrušenie registrácie v e-shope Autototal.sk, stačí ak svoje rozhodnutie písomne oznámite emailom na prepolovnika@gmail.com .

Tomáš Valach - ACADEST si vyhradzuje právo ukončiť registráciu v e-shope Autototal.sk, ak nebola za posledných 36 mesiacov zrealizovaná žiadna objednávka.

Po zrušení registrácie v e-shope Autototal.sk a po ukončení účelu spracovania budú Vaše osobné údaje bezodkladne zlikvidované.

 

Svoj súhlas na registráciu zasielania noviniek a akcií z e-shopu môžete kedykoľvek odvolať, stačí ak svoje rozhodnutie písomne oznámite na adresu prípadne emailom na prepolovnika@gmail.com .

Platnosť súhlasu zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu. Po ukončení platnosti súhlasu, po odvolaní súhlasu a po ukončení účelu spracovania budú Vaše osobné údaje bezodkladne zlikvidované a vymazané.

 

Pravdivosť osobných údajov

Poskytnuté osobné údaje musia byť pravdivé a aktuálne. V prípade zmeny poskytnutých osobných údajov ste povinný prevádzkovateľa informovať o ich zmene poštou na adresu prevádzkovateľa, prípadne emailom na prepolovnika@gmail.com.

Práva dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov sú upravené najmä v § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

1) Právo dotknutej osoby vyžadovať prístup k údajom

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať
a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané. Túto požiadavku dotknutej osoby je prevádzkovateľ povinný splniť bezplatne,

b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania. Túto požiadavku dotknutej osoby je prevádzkovateľ povinný splniť bezplatne,

c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie. Túto požiadavku dotknutej osoby je prevádzkovateľ povinný splniť bezplatne,

d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania. Tieto informácie je prevádzkovateľ povinný poskytnúť bezplatne okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie dotknutej osobe, ak osobitný zákon neustanovuje inak,

e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania. Túto požiadavku dotknutej osoby je prevádzkovateľ povinný splniť bezplatne,

f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie. Túto požiadavku dotknutej osoby je prevádzkovateľ povinný splniť bezplatne,

g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona. Túto požiadavku dotknutej osoby je prevádzkovateľ povinný splniť bezplatne,

h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby. Túto požiadavku dotknutej osoby je prevádzkovateľ povinný splniť bezplatne.

Právo dotknutej osoby možno obmedziť len podľa písmena e) a f) tohto bodu 1), ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb. Takéto obmedzenie je prevádzkovateľ povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť dotknutej osobe, ako aj úradu.

2) Právo dotknutej osoby uplatniť námietky .

Dotknutá osoba na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči:

a) spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu a žiadať ich likvidáciu,

b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona o ochrane osobných údajov (sú to: titul, meno, priezvisko a adresa) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo

c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona o ochrane osobných údajov (sú to: titul, meno, priezvisko a adresa) na účely priameho marketingu.

Okrem uvedeného dotknutá osoba má možnosť ďalej kedykoľvek u prevádzkovateľa namietať
a) voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) zákona1 vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia,

b) nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa takéto rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia jej žiadosti. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.

Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba. V tejto súvislosti pozri príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.

 

Poskytnutie informácií dotknutej osobe podľa § 29 zákona 122/2013 Z.z.

(1) Žiadosť dotknutej osoby podľa § 28 ods. 1 písm. a) až c), e) až h) a ods. 3 až 5 vybaví prevádzkovateľ bezplatne.

(2) Žiadosť dotknutej osoby podľa § 28 ods. 1 písm. d) vybaví prevádzkovateľ bezplatne okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie dotknutej osobe, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

(3) Prevádzkovateľ je povinný písomne vybaviť žiadosť dotknutej osoby podľa odsekov 1 a 2 najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.

 

Oznámenie o obmedzení práv dotknutej osoby v zmysle § 30 zákona 122/2013 Z.z.

Obmedzenie práv dotknutej osoby podľa § 28 ods. 2 prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu písomne oznámi dotknutej osobe a úradu.

 

Súbory cookie

Tieto stránky využívajú súbory cookie, aby obsah prispôsobili Vašim potrebám. Súbory cookie sú malé údajové súbory, ktoré sa pri návšteve webovej stránky zapisujú na pevný disk a označujú navštívené lokality alebo stránky.  Tento súbor rozširuje funkcie dostupné na stránkach a umožňuje presnejšiu analýzu ich využitia. Bez ohľadu na spôsob použitia však súbory cookie nebudú zhromažďovať osobne identifikovateľné informácie.

Vaše prehľadávače možno nastaviť tak, aby odmietali súbory cookie alebo zobrazovali dialógové okno o ich prenose z webových stránok. Ak v počítači zakážete používanie súborov cookie, nebudete môcť v niektorých prípadoch využiť všetky funkcie našich webových stránok.

 

Odkazy na externé stránky

Stránky Autototal. Sk môžu v záujme návštevníkov obsahovať aj rad odkazov na iné stránky s užitočnými informáciami. Zásady ochrany súkromných údajov, ktoré sú tu popísané, nemusia však na iných stránkach platiť. Ak máte záujem o informácie o ich spôsobe zberu a distribúcii údajov, kontaktujte priamo prevádzkovateľa konkrétnych stránok. Osobne identifikovateľné informácie zhromažďované na stránkach Autototal.sk  sa externým stránkam nedodávajú, ak nie je v okamihu, keď toto poskytujete, stanovené inak.

Prevádzkovateľ  si vyhradzuje právo v prípade potreby aktualizovať alebo meniť toto prehlásenie o ochrane osobných údajov. Akékoľvek zmeny budú ihneď oznámené na tejto stránke.

Táto webová stránka využíva Google Analytics , webovú analytickú službu poskytovanú spoločnosťou Google , Inc. (" Google ").  Služba pracuje s tzv " cookies " , krátkymi textovými súbory , ktoré sa ukladajú v počítači užívateľa a pomáhajú webovej stránke analyzovať ako ju návštevník využíva.  Informácie generované prostredníctvom cookie o vašej návšteve webovej stránky ( vrátane vašej IP adresy ) budú prenesené a uložené v serveroch Googlu v Spojených štátoch.  Google ich použije pre vyhodnotenie návštevy webovej stránky pri vytváraní správy o jej aktivite , ktorá je určená jej prevádzkovateľovi , prípadne pre ďalšie služby týkajúce sa aktivity stránky a využitie internetu.  Google môže tieto informácie odovzdať tretím stranám v prípade , keď mu to ukladá zákon, alebo kedy spomínané tretej strany vykonávajú spracovanie týchto informácií pre neho. Google nebude dávať do súvislosti vašu IP adresu so žiadnymi ďalšími údajmi, ktoré sú na jeho serveroch uložené.  Používanie cookies môžete zmenou úrovne zabezpečenia vo svojom internetovom prehliadači zakázať, musíte si však uvedomiť, že v tom prípade vám pravdepodobne nebudú k dispozícii všetky funkcie tejto webovej stránky. Prístupom na túto webovú stránku vyjadrujete súhlas so spracovaním vašich osobných údajov spoločnosťou Google spôsobom a na účely uvedené vyššie.

 

 

Obmedzenie zodpovednosti

Obsah týchto stránok, služby alebo produkty uvedené na týchto stránkach sú poskytované tak, ako sú k dispozícii a ako sú. Prevádzkovateľ a zamestnanci prevádzkovateľa alebo zástupcovia nezodpovedajú za náhradu škody, ktorá vznikla v súvislosti alebo na základe týchto dôvodov:

- akékoľvek informácie, materiály, produkty alebo odporúčania, ktoré sú poskytnuté na týchto stránkach alebo ktoré vzniknú na základe služieb, ktoré sú na týchto stránkach poskytované

- prístup, využitie alebo nemožnosť využitia týchto stránok,

- výpadok prevádzky, meškanie alebo chyba týchto stránok alebo služieb, poprípade produktov, ktoré sú prostredníctvom týchto stránok ponúkané

- Prevádzkovateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za obsah akýchkoľvek stránok mimo vlastných stránok alebo za obsah akéhokoľvek iného servera, na ktorý tu bude odkaz. Spoločnosť teda nepreberá žiadnu zodpovednosť v súvislosti so žiadnymi servermi odkazovanými alebo prístupnými pomocou odkazu tu uvedeného, vrátane okrem iného zodpovednosti vzniknutej na základe akýchkoľvek obvinení, že obsah poskytnutý niektorou treťou stranou porušuje zákony alebo práva akejkoľvek ďalšej osoby alebo subjektu.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za zneužitie osobných údajov treťou osobou, ktorá sa dostala  k týmto osobným údajom bez oprávnenia.

Toto komplexné obmedzenie zodpovednosti platí pre všetky náhrady škody bez ohľadu na ich druh.

Prevádzkovateľ internetového obchodu na stránke www.pre-polovnika.sk týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými registráciou, nakladá v zmysle Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a platných právnych predpisov súvisiacich s prevádzkovaním internetového obchodu.

V prípade, že budete mať podozrenie, že prevádzkovateľom e-shopu boli porušené zákonné povinností ochrany osobných údajov,  máte ako dotknutá osoba právo obrátiť sa na:

 

ÚRAD NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV

Hraničná 12

820 07, Bratislava 27

Slovenská republika

Sekretariát úradu : +421 2 323 132 14

E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

Internetová stránka: http://www.dataprotection.gov.sk

Prevádzkovateľ má právo overovať správnosť a pravdivosť poskytnutých údajov. V prípade pochybností správnosti a pravdivosti údajov budú tieto dáta blokované. Pokiaľ nebude možné údaje opraviť, upraviť, dostatočne overiť, prípadne ak by bolo overovanie spojené s neúmernými nákladmi budú tieto údaje odstránené z informačného systému e-shopu.